Algemene Voorwaarden 

Deze wedstrijd is georganiseerd door iedereenkanwinnen.nl ingeschreven in de Nederlandse kamer van koophandel onder nummer 77983394  onder de naam Salesbroker B.V. (hierna “Organisator”). U kunt contact opnemen met de Organisator per email via info@iedereenkanwinnen.nl. U verklaart zich door deelname aan deze actie (hierna: “Deelnemer”) akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aan alle natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, die zich registreren via een winactie zoals aangeboden op de website van de Organisator is deelname toegestaan. Een winnaar wordt getrokken middels een interne verloting door de Organisator. 15 dagen na het einde van de winactie zal bekendmaking van de winnaar(s) plaatsvinden middels een directe kennisgeving per e-mail, sms of brief  aan de winnaar. Correspondentie over de uitslag is niet mogelijk. Een winactie geschiedt ter promotie van de sponsoren van Organisator (hierna: “Partners”).

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Organisator en Partners en directe familieleden van Organisator en Partners.

Deelname aan de door Organisator aangeboden winactie is kosteloos. Voor deelname aan een winactie is vereist dat alle verplichte velden van het registratieformulier voorzien zijn van correcte gegevens. Gegevens ingevuld in de verplichte velden van het registratieformulier die foutief en/of onvolledig blijken te zijn, leiden tot diskwalificatie en daarmee tot uitsluiting van deelname.

De deelnemer dient op eerste verzoek van Organisator de juistheid van de ingevulde gegevens aan te tonen.

De Organisator kiest per winactie  één (1) winnaar uit de deelnemerspoule van deelnemers middels interne verloting. Op de dag van de verloting wordt de mogelijke winnaar getrokken naast drie (3) reservewinnaars. Er zijn dus winnaars 1 tot en met 4, waaronder drie (3) reservewinnaars. Die reservewinnaars hebben recht op een prijs indien de winnaar op de plek daarvoor zijn prijs niet claimt of in ontvangst neemt. De maximale waarde van de prijs van een product of waardebon is 1.500 euro. Per winactie kunnen de prijzen verschillen. De prijzen kunnen zowel producten of diensten betreffen of een geldbedrag. Indien de prijs een geldbedrag betreft keert de Organisator dit uit naar het door de winnaar opgegeven bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer dient op naam te staan van de winnaar hetgeen de winnaar ook dient aan te tonen.

15 dagen na de trekking middels interne verloting zal de winnaar worden ingelicht per e-mail of sms of brief. De winnaar dient de instructies te volgen in het bericht van de e-mail, sms of brief. Daarbij dient de winnaar zich te identificeren en het bericht houdende bevestiging van het winnen van de prijs voor te leggen. Indien contacteren met de eerst getrokken winnaar – binnen 10 dagen na verzending van het bericht houdende bevestiging van het winnen van de prijs niet mogelijk blijkt dan wel dat er niet binnen die termijn van 10 dagen is gereageerd door de winnaar dan wel indien de winnaar niet binnen genoemde termijn van 10 dagen zijn/haar geldige identificatiedocumenten en bericht houdende kennisgeving van het winnen van de prijs, niet kan overleggen zal aan de eerstvolgende reservedeelnemer de prijs toegekend worden, totdat men de definitieve winnaar gecontacteerd heeft.

De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, dan zal de Organisator deze afdragen. De winnaar ontvangt van Organisator een vervangende gelijkwaardige prijs indien de oorspronkelijke prijs niet beschikbaar blijkt te zijn. Indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de oorspronkelijk aangeboden prijs heeft Deelnemer geen recht op compensatie van een eventueel verschil.

Organisator is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van door Partners aangeleverde informatie betreffende de prijs, tenzij de Organisator wist of kenbaar had behoren te weten dat de informatie niet juist was. Organisator heeft het recht om binnen vijf (5) dagen na ontdekking van fouten in de door Partners aangeleverde informatie betreffende de prijzen, die fouten te herstellen.

Bij deelname aan de winactie geeft de Deelnemer de Organisator toestemming om bij het winnen van een prijs foto-filmopnames te maken en interviews te houden ter promotie van andere winacties van de Organisator. Deelnemer geeft middels deelname toestemming tot het gebruik van diens voornaam en foto of filmopnamen ter promotie op de website van Organisator en of social media kanalen van Organisator. Organisator is voor vorenbedoelde promotie aan Deelnemer geen vergoeding verschuldigd.

Te allen tijde staat het Organisator vrij bepaalde onderdelen van deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder enige aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Organisator is te allen tijde gerechtigd de actie vroegtijdig te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens Deelnemer.

Deze voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode promotionele kansspelen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20-08-2020.